Κοινωνική Μέτρηση

Η μεθοδολογία SROI ως εργαλείο μέτρησης κοινωνικής απόδοσης ...

Στόχος του έργου με τίτλο «Κοινωνική Απόδοση Επενδύσεων» www.socialvalue.gr. είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή της μεθοδολογίας SROI (Social Return on Investment) για τη μέτρηση της κοινωνικής απόδοσης επενδύσεων στην Ελλάδα. Η μεθοδολογία αποτιμά την παραγόμενη κοινωνική αξία μέσω ποσοτικών αλλά και ποιοτικών δεικτών απόδοσης. Μέσω της μεθοδολογίας SROI υπολογίζεται ο τελικός δείκτης κοινωνικού αντίκτυπου, ο οποίος αποτελεί την αναλογία παροχών/δαπανών της δράσης ή οργανισμού που μελετάμε και δείχνει την κοινωνική αξία που δημιουργείται.

Σκοποί του προγράμματος είναι η ανάπτυξη των ικανοτήτων (capacity building) των στελεχών Μη Κυβερνητικών Οργανισμών, η ενδυνάμωση των οργανισμών που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και των ωφελουμένων τους , η προβολή των κοινωνικών επενδύσεων και της μέτρησης κοινωνικής αξίας ως μοντέλο αξιολόγησης και στρατηγικού σχεδιασμού κοινωνικών δράσεων, μέσω ημερίδων και συνεδριών και τελικά η διάχυση για την εφαρμογή ενός στρατηγικού εργαλείου απ’ όλους του Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς της χώρας.

Απώτεροι στόχοι του έργου είναι η αλλαγή του τρόπου με τον οποίο αποτιμάται η αξία και η ενίσχυση της συμβολής των διαφόρων οργανισμών στην κοινωνία. Μέσα από την μέτρηση ποιοτικών δεικτών και την σε βάθος αξιολόγηση οποιασδήποτε κοινωνικής επένδυσης, εξασφαλίζεται όχι μόνο η συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών στην διαδικασία και τον στρατηγικό σχεδιασμό αλλά και η αποτελεσματικότερη διαχείριση κινδύνου κάθε οργανισμού που προσφέρει κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες.

Επιζητούμε μέσα από αυτήν μας την πρωτοβουλία να γίνει η μέτρηση κοινωνικής απόδοσης μέρος της ρουτίνας κάθε κερδοσκοπικού ή μη-κερδοσκοπικού οργανισμού ώστε να αυξηθεί ο κοινωνικός τους αντίκτυπος (και των ωφελουμένων αυτών) και να μειωθεί η κοινωνική και οικονομική ανισότητα με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ευημερίας των πολιτών μέσα από την εξισορρόπηση κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

  
  Screenshot 1