15.07.2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 11/2019

Παράταση αιτήσεων έως την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019 αναφορικά με τη θέση του Εργασιακού Συμβούλουκαι για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή Ανοιχτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων Κέρκυρας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002598. Για όλες τις πληροφορίες της πρόσκλησης πατήστε εδώ.

fasa ionio